Lịch Khai giảng - Trường QLKS Việt Úc

Sắp Khai Giảng

19 Tháng 05
20 Tháng 05

Bếp Nhật Chuyên Nghiệp

Thứ 2,4,6 / Thứ 3,5,7: 45 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC
20 Tháng 05
25 Tháng 05
26 Tháng 05
26 Tháng 05

Bếp Trưởng Bếp Bánh

Thứ 2,4,6 : 6 Tháng - 1 Năm

ĐĂNG KÝ HỌC
29 Tháng 05
29 Tháng 05

Quản Trị Nhà Hàng – Khách Sạn

Thứ 2,4,6/ Thứ 3,5,7: 1,5 Năm

ĐĂNG KÝ HỌC

Đội Ngũ Giảng Viên

Thầy Lê Đình Mạnh Tiên

Giảng viên Bộ môn Quản Lý Ẩm Thực

Thầy Nguyễn Lê Nhật Thanh

Quản Lý Điều Hành Yến Tiệc Và Hội Nghị

Cô Đặng Thị Hoàng Trinh

Giảng viên Bộ môn Quản Lý Khách Sạn

Thầy Nguyễn Minh Chương

Giảng viên Bộ môn Bếp nóng