Hình ảnh Lớp Nghiệp Vụ Nhà Hàng Quốc Tế

Tham quan 1 buổi học Nghiệp Vụ Nhà Hàng Quốc Tế tại trường Quản lý Khách sạn Việt Úc

Buổi thực hành thao tác thực hành

 

 

 

 

 

 

V.U Tổng hợp