Sở hữu đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp

Đội ngũ Giảng viên

Thầy NGUYỄN MINH CHƯƠNG

- Bếp Âu Á Chuyên Nghiệp
- Bếp Âu Nâng Cao
- Quản Lý Bếp

Cô Đoàn Thị Nhẹ

Giảng Viên Môn Chính Trị