Thầy NGUYỄN LÊ NHẬT THANH

- Điều Hành Yến Tiệc
- Nghiệp Vụ Bàn

Hình ảnh & Video giảng viên

TƯ LIỆU GIẢNG VIÊN