Việt Úc sở hữu đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp

Đội ngũ Giảng viên

Thầy TRƯƠNG THANH TRUNG

- Bartender
- Barista
- Phe Chế Thức Uống Không Cồn

Cô TRƯƠNG KIM NGÂN

- Bartender

Thầy NGUYỄN LẬP PHƯƠNG

- Barista

Thầy LÊ VĂN HOÀI

- Bartender

Thầy CAO BẢO NGUYÊN

- Bartender