Việt Úc sở hữu đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp

Đội ngũ Giảng viên

Thầy VÕ SANG

- Bếp Dimsum Chuyên Nghiệp

Cô ĐẶNG THÚY MÙI

- Bếp Việt Nam Chuyên Nghiệp
- Bếp Âu Á Chuyên Nghiệp

Thầy NGUYỄN MINH CHƯƠNG

- Bếp Âu Á Chuyên Nghiệp
- Bếp Âu Nâng Cao
- Quản Lý Bếp

Thầy NGUYỄN THANH PHƯƠNG

- Bếp Âu Á Chuyên Nghiệp
- Bếp Âu Nâng Cao
- Quản Lý Bếp

Thầy NGUYỄN CHÁNH THÂN

- Bếp Chay Hiện Đại

Thầy PHAN THIÊN LONG

- Bếp Âu Á Chuyên Nghiệp
- Bếp Âu Nâng Cao
- Bếp Á Nâng Cao

Thầy NGUYỄN NGỌC VŨ

- Bếp Âu Á Chuyên Nghiệp
- Bếp Âu Nâng Cao

Cô LÂM GIA PHỤNG

- Bếp DimSum Chuyên Nghiệp

Thầy ĐỖ XUÂN LƯƠNG

- Bếp Việt Nam Chuyên Nghiệp

Thầy ĐẶNG ANH HUY

- Bếp Việt Nam Chuyên Nghiệp